دانلود پروژه بررسی وضع موجود کاربری اراضی یور محله بابلسر-ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه بررسی وضع موجود کاربری اراضی یور محله بابلسر-ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه بررسی وضع موجود کاربری اراضی یور محله بابلسر-ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

محدوده مورد مطالعه در این گزارش بخشی از یورمحله ی بابلسر می باشد.هرچند جمعیت وشعاع دسترسی آن کم و درحد کوی یا واحدهمسایگی است. اما در تحقیق از استانداردهای محله بعلت تمرینی بودن کار بهره گرفته شد. بنابراین در ادامه نوشتار از کلمه محله به جای کوی یا واحد همسایگی استفاده می شود. در این پژوهش برای تهیه نقشه های کاربری اراضی ابتدا نقشه ی پایه تهیه ومحله مورد مطالعه در روی نقشه ای با مقیاس ۱٫۲۰۰۰ مشخص وچاپ گردید و با حضور در محل اطلاعات مورد نیاز هر قطعه بر روی آنها ثبت شد.

محدوده ی مورد مطالعه که بخشی از یور محله است. در حد فاصل خیابان های شریعتی، کوچه صالحی و خیابان پاسدران قرار دارد و دارای ۱۰۰ قطعه، ۷۴خانواروجمعیت تقریبی ۳۷۲ نفرمی باشد. مساحت کل کاربری ها در نرم افزار اتوکد محاسبه شده است.

این گزارش شامل ۵ فصل می باشد.

 در فصل اول به بررسی وضع موجود کالبدی  محله مورد نظرپرداخته می شود و انواع کاربری ها ازلحاظ کیفیت بنا، تعدادطبقات، مساحت قطعات، مصاح ساختمانی،عمربنا، وغیره مطالعه وبا جداول ونمودارهای جداگانه نمایش داده شده است.

در فصل دوم به تجزیه و تحلیل و وضع موجودبا استفاده ازروش های معمول ارزیابی کاربری اراضی شهری  پرداخته شده است.

تگ(برچسب): , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: