دانلود پروژه دستگاه های سرویس دهنده در واحدهای عملیات بهره برداری

دانلود پروژه دستگاه های سرویس دهنده در واحدهای عملیات بهره برداری

دانلود پروژه دستگاه های سرویس دهنده در واحدهای عملیات بهره برداری

نقش مهمی که دستگاه های سرویس دهنده در واحدهای بهره برداری ایفاء می نمایند بر همگان آشکار می باشد، لذا آشنائی کامل به ساختمان و چگونگی صحیح کار کردن با این وسائل می تواند کمک مؤثری در جهت نیل به خودکفائی را بنماید.
به همین منظور تحقیق حاضر با استفاده از کتب و منابع اصلی و تجربیات عملی موجود تهیه و تنظیم شده است به این امید که مورد استفاده همکاران محترم در واحدهای بهره برداری واقع گردد و بدون شک نظریات و پیشنهادات سازنده کلیه صاحب نظران در هر چه غنی تر شدن این تحقیق مفید و مؤثر خواهد بود.

 

» فهرست مطالب:
تلمبه ها Pumps
تلمبه های دوار
تلمبه های جابجائی مثبت
نیروی محرکه تلمبه ها
اصول کار تلمبه های گریز از مرکز
انواع تلمبه های گریز از مرکز و انواع چرخنده ها
تلمبه های دو مکش دار Double – Suction Pumps
تلمبه های چند مرحله ای Multi – Stage Pumps
متعادل کردن تلمبه های چند مرحله ای
صفحه متعادل کننده Balancing Disk
موارد استفاده تلمبه ها
چگونگی آغاز بهره برداری از یک پمپ جدید یا تخت تعمیرات کلی
بررسی های لازم قبل از به کار انداختن تلمبه
بستن تلمبه گریز از مرکز
بازدیدهای عادی حین کار یک پمپ
سرعت تلمبه
تلمبه های متناوب یا رفت و برگشتی
طریقه به کار انداختن تلمبه متناوب مستقیم
طریقه از کار انداختن تلمبه متناوب مستقیم
خصوصیات تلمبه های متناوب
توربین احتراقی گازی نوع رستون T.A
طرز کار توربین های احتراقی گازی نوع رستون T.A
دستگاه های ایمنی برای محافظت توربین
گاور نر الکترونیک توربین های جی.ئی.سی
ورودی های کنترل گاورنر Governor Controling InPuts
نقاط تنظیم کنترل Control Datums
مدار جبران دینامیکی Compersation Network
مدار کنترل کننده سرعت توربین قدرت
مدار آشکارساز عیب در سیستم گاورنر Failure Detection
سیستم سوخت توربین
کمپرسور هوا (AIR COMPRESSOR)
انواع کمپرسورها
طریقه بکار انداختن کمپرسور هوا
انواع تفکیک کننده ها از نظر ساختمان
طراحی تفکیک کننده ها
نحوه انتخاب تفکیک کننده ها
آشنایی با کنترل ولو
اساس کار کنترل مدل ۴۰
طریقه به کار انداختن کنترولر مدل ۴۰
طریقه میزان بندی کنترولر مدل ۴۰
کلید انتقال دهنده چهار راهه کنترولر مدل ۴۰
منابع و مآخذ

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: