دانلود پروژه شاخص‌های بانکداری اسلامی

دانلود پروژه شاخص‌های بانکداری اسلامی

دانلود پروژه شاخص‌های بانکداری اسلامی

گسترش پدیده بانکداری اسلامی در دهه‌های اخیر، ضرورت تدوین شاخص‌های ارزیابی میزان تحقق آرمانهای آن را دو چندان کرده است. در این رساله با تفکیک میان معیارهای اساسی سلامت، منع ربا، ارتباط بین بخش حقیقی و پولی، اثر بخشی و عدالت به عنوان پنج مولفه اساسی بانکداری اسلامی مطلوب، و دو معیار ترجیحی؛ تکریم مشتری و خیرخواهی، این سوال را مطرح می‌کنیم که چگونه می‌توان این مولفه‌ها و معیارها را مورد سنجش قرار داد. به این منظور با دسته بندی نماگرهای حاکی از این معیارها به نماگرهای ورودی و نتیجه، و تجمیع وزنی این نماگرها، می‌توان شاخص یکپارچه ای را برای اندازه گیری معیارهای بانکداری اسلامی ارائه کرد.

بر اساس یافته‌های تحقیق نماگرهای؛ اطلاعات بانکداری اسلامی، شفافیت بانکی، نظارت شرعی و قانونی و الزامات قانونی به عنوان نماگرهای ورودی تمام معیارهای بانکداری اسلامی مطرح هستند. و نماگرهای؛ تخلفات بانکی، حاشیه سود بانکی، قراردادهای صوری- حاشیه سود علی الحساب و قطعی، تحقق تسهیلات تکلیفی- تامین مالی تولیدی، تامین مالی مناطق محروم-‌ هزینه خدمات بانکی، به ترتیب نماگرهای نتیجه برای معیارهای سلامت، ارتباط بخش حقیقی و پولی، حذف ربا، اثر بخشی و عدالت می‌باشند.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: