دانلود پروژه شیرین سازی گاز

دانلود پروژه شیرین سازی گاز

دانلود پروژه شیرین سازی گاز

علاوه بر جدا کردن آب، نفت و NGL یکی از مهمترین بخش های فرآوری گاز جدا کردن دی اکسیدکربن و گوگرد می باشد. گازهایی که از منابع نفتی حاصل می شوند، عمدتا حاوی مقادیر متفاوتی سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن هستند.  این گاز طبیعی به دلیل بوی بد حاصل از محتویات گوگردی آن «گاز ترش» نامیده می شود. وجود CO2 به مقدار زیاد و H2S حتی به مقدار کم، باعث اشکالات فراوانی می شود.
گاز ترش به علت محتویات گوگردی آن که می تواند برای تنفس بسیار خطرناک و سمی باشد گاز نامطلوبی بوده و به شدت باعث خوردگی می شود. علاوه بر این گوگرد موجود در گاز ترش می تواند استخراج شود و به عنوان محصول جانبی به فروش برسد. گوگرد موجود در گاز طبیعی به صورت سولفید هیدروژن (H2S) می باشد و معمولاً اگر محتویات سولفید هیدروژن از میزان ۷/۵ میلی گرم در یک متر مکعب از گاز طبیعی بیشتر باشد گاز طبیعی، گاز ترش نامیده می شود. فرآیند جدا کردن سولفید هیدروژن از گاز ترش به طور معمول «شیرین سازی گاز» نامیده می شود.
فرآیند اولیه شیرین سازی گاز طبیعی ترش کاملاً شبیه فرآیند های آب زدایی به کمک گلیکول و جذب NGL می باشد. اگر چه اکثرا شیرین سازی گاز ترش شامل فرآیند جذب آمینی می باشد، ممکن است از خشک کننده های جامد مانند اسفنج های آهنی برای جدا کردن سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن استفاده می شود. گوگرد می تواند فروخته شود و یا اگر به عنصر سازنده اش تجزیه شود مورد استفاده قرار گیرد. عنصر گوگرد به شکل پودر زرد رنگی می باشد که اغلب می توان آن ها را به صورت تپه های بزرگی در نزدیکی تاسیسات فرآوری گاز مشاهده کرد.

 

» فهرست مطالب:
فصل اول- کلیات شیرین سازی

 • فرآیند کلی سیستم فرآورش گاز
 • کیفیت گاز شیرین استاندارد
 • انواع روش های تصفیه گاز
 • عوامل موثر در انتخاب فرآیند شیرین سازی
 • فاکتورهای اقتصادی در تصفیه گاز

فصل دوم- آلکانول آمین ها

 • شیمی فرایند
 • شرح کلی فرآیند آمین
 • وظایف دستگاه ها در پالایشگاه گاز
 • فرایندهای جدید آمین
 • فرآیند سولفینول (Sulfinol)
 • فرایندSNPA-DEA
 • فرآیند Diglaycolamine
 • مقایسه آلکانول آمین ها
 • کاربردهای جذب انتخابی
 • مشکلات عملیاتی واحدهای آمین

فصل سوم- شیرین سازی بوسیله بسترهای جامد

 • فرآیند Iron Oxide Sponge
 • غربال مولکولی (Molecular Sieves)
 • استفاده از غربال های مولکولی برای شیرین سازی
 • فرآیند EFCO
 • فرآیند Lo-cat

فصل چهارم- روش های جذب فیزیکی

 • فرآیند شیرین سازی از طریق جذب فیزیکی گازهای اسیدی
 • فرآیند Water Absorption
 • فرآیند Fluor Solvent
 • فرآیند Selexol
 • فرآیند Purisol
 • فرآیند Rectisol
 • فرآیند Estasolvan

فصل پنجم- فرایندهای کربنات

 • فرآیند کربنات داغ
 • فرآیند Split-stream
 • فرآیند Two-Stage
 • فرآیند Catacarb
 • فرآیند Benfiled
 • فرآیند DEA- Hot Carbonate
 • فرایندهای Giammarco- Vetrocoke
 • فرآیند Seaboard
 • فرآیند Vacuum Carbonate
 • فرآیند Tripotassium Phosphate
 • فرآیند Sodium Phenolate
 • فرآیند Alkazid

مراجع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: