دانلود پروژه معماری مجتمع خدماتی رفاهی و گردشگری در کاشان

دانلود پروژه معماری مجتمع خدماتی رفاهی و گردشگری در کاشان

دانلود پروژه معماری مجتمع خدماتی رفاهی و گردشگری در کاشان

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮاودات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺒﺎدﻟﺎت اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺖ. در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی آﻧﭽﻨﺎن در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن آن را ﺻﺎدرات ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.

ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﺣﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮت و اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﮑﺎﻧﯽ دور از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺗﺠﺎرت، ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ. در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی آﻣﯿﺰهای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺠﯿﺮهای در ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﻧﺠﺎم میگیرد.

ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﯾﺎ، ﺑﺰرگ، ﻣﺘﻨﻮع، ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺸﻬﺎی رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﺮاوان ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن، رﻓﺎه ﻧﺴﺒﯽ را ﺑﺮای ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻮﻓﻖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻏﺖ اﻧﺴﺎن، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻨﺮ و ﺗﻤﺪن ﻣﻠﺖ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ، ﺷﻨﺎﺧﺖ آﯾﯿﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی، روﺣﯽ و رواﻧﯽ اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺖ. در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ، ﺧﺪﻣﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.

تگ(برچسب): , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: