دانلود پروژه کربن فعال و کاربردهای آن

دانلود پروژه کربن فعال و کاربردهای آن

دانلود پروژه کربن فعال و کاربردهای آن

کربن فعال به‌ عنوان یک جاذب دارای کاربردهای مهم و حیاتی می‌باشد. این ماده از پیرولیز مواد گیاهی حاوی کربن تولید می ‌شود و تحت عملیات فعال ‌سازی قرار می‌ گیرد. با توجه به نوع مواد خام مصرفی، کربن‌های فعال دارای اندازه منافذ و شکل‌های متفاوت هستند و از طرفی با توجه به توزیع اندازه منافذ، دارای کاربردهای گسترده و ویژه‌ای می‌باشند.
در این پروژه در طی چهار فصل به بررسی مختصری از خصوصیات فیزیکی این ماده جاذب، مراحل تولید آن و روش های احیای آن در صنعت پرداخته شده و با گردآوری آزمایشات متعدد و معروف در این باب از منابع معتبر و ارائه نتایج حاصل از این آزمایشات، تحلیل نتایج و بسط آنها در ابعاد صنعتی صورت گرفته است.

 

» فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول:  تعریف کربن فعال و مبانی ابتدایی
 
      موارد کاربرد
               مراحل تولید
               ساختار منافذ کربن
               جذب بوسیله کربن فعال شده
               کربن‌های فعال پیشرفته
               ویژگی های جذبی و فیزیکی
               کربن فعال شده چگونه کار می کند؟
فصل دوم:  کاربرد کربن فعال شده در صنعت 
       تصفیه آبهای آلوده توسط کربن فعال گرانوله GAC
               حذف ایمیداکلوپراید (حشره کش) از آب های آلوده توسط کربن فعال
               جذب کادمیم از محلول های آبی توسط کربن فعال ساخته شده از ضایعات کشاورزی
فصل سوم:  روش های احیای کربن فعال
      تاثیر ترکیب احیاگرهای شیمیایی بر سرعت احیای کربن فعال
      احیای کربن فعال اشباع از اتیل استات با دی اکسید کربن فوق بحرانی
فصل چهارم:  بررسی سینتیک واکنش های شیمیایی در حضور کربن فعال
      بررسی سینتیک واکنش اکسیداسیون سولفید هیدروژن در مجاورت کربن فعال
      جذب سینتیکی ترکیبات آلی فرار در بستر کربن فعال
منابع و مراجع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: