دانلود کتاب Student Workbook Exercises for Egan's The Skilled Helper, 11th Edition

دانلود کتاب Student Workbook Exercises for Egan's The Skilled Helper, 11th Edition

دانلود کتاب Student Workbook Exercises for Egan’s The Skilled Helper, 11th Edition

کتاب THE SKILLED HELPER به هزاران دانش آموز یک فرآیند مشاوره گام به گام و اثبات شده را آموزش داده است که آنها را به افراد با اعتماد به نفس و توانمندی تبدیل می کند. این متن که در سطح بین‌المللی به دلیل رویکرد موفقیت‌آمیز مدیریت مشکل و توسعه فرصت برای کمک مؤثر شناخته شده است، بر ماهیت مشارکتی رابطه درمانگر – مشتری تأکید می‌کند و از یک چارچوب عملی و سه مرحله‌ای استفاده می‌کند که مدیریت مشکل و اقدام فرصت‌ساز را هدایت می‌کند. در حین خواندن، دانش آموزان همچنین احساس پیچیدگی ذاتی هر رابطه کمکی را به دست می آورند.

در ویرایش یازدهم، جرارد ایگان و نویسنده همکار جدید رابرت جی. ریس بر «قدرت اصول اولیه» تأکید می‌کنند که اجزای کلیدی درمان موفق هستند. نویسندگان این مبانی را نام می برند، ساده می کنند، شفاف می کنند و سازماندهی می کنند و به دانش آموزان نشان می دهند که چه چیزی را باید بفهمند و انجام دهند تا کمک کننده موثری باشند.

این راهنما به موازات متن اصلی، SKILLED HELPER است. این کتابچه راهنما به شما امکان می‌دهد تمرین‌های خودسازی را تکمیل کنید و همچنین مهارت‌های ارتباطی و هر یک از مراحل مدل را قبل از استفاده از آنها در تعاملات رو در رو با دیگران به طور خصوصی تمرین کنید. یکی از پرفروشترین کتب دنیا در این حوزه است.

TABLE OF CONTENTS of The Skilled Helper 11th Edition

 • Preface and Guide to the 11th Edition
 • A Chapter-By-Chapter Guide to the 11th Edition
 • Part I: The Power of Basics
 • Chapter 1: The Power of Basics: Explore the Ingredients of Successful Helping
 • Review the Roles of Both Formal and Informal Helpers
 • Appreciate the Power of Basics
 • Become Competent in the Key Ingredients of Successful Helping
 • Move from Smart to Wise by Managing the Shadow Side of Helping
 • Embrace Uncertainty
 • Chapter 2: Review the Problem-Management & Opportunity-Development Process
 • Review the Stages of Problem Management and Opportunity Development
 • Be Flexible in the Use of the Problem-Management Process
 • Learn from Different Versions of the Basic Problem-Management Process
 • Help Clients Determine if They Are Ready for Change
 • Use the Problem-Management Framework as “BROWSER”
 • Use N = 1 to Continually Evaluate the Helping Process
 • Deal with the Shadow Side of Helping Models
 • Chapter 3: Commit Yourself to the Helping Relationship and the Values That Drive It
 • Understand What Makes Helping Relationships Work
 • Determine the Key Values That Drive the Working Alliance
 • Prize Respect as the Foundation Value
 • Make Empathy the Primary Orientation Value
 • Develop a Proactive Appreciation of Diversity as a Sense-of-the-World Value
 • Develop a Bias toward Action as an Outcome-Focused Value
 • Influence Clients to Embrace Self-Responsibility
 • Part II: The Therapeutic Dialogue: Master Communication and Relationship-Building Skills
 • Chapter 4: Therapeutic Presence: Tune in to Clients and Listen Carefully
 • Become Competent in the Communication Skills Needed in Helping
 • Make Dialogue Second Nature to Your Interactions with Clients
 • Demonstrate Empathic Presence by Visibly Tuning in to Clients
 • Make Active Listening the Foundation of Understanding
 • Listen to the Key Ingredients of Successful Therapy
 • Identify and Deal with All Forms of Distorted Listening
 • Chapter 5: Empathic Responding: Work at Mutual Understanding
 • Understand the Importance of Responding Skills in Developing Relationships with Clients
 • Become Adept in the Three Dimensions of All Responding Skills: Perceptiveness, Know-How, and Asserti
 • Become Competent in the Know-How of Communicating Empathy
 • Use Empathy Wisely to Achieve a Number of Therapeutic Goals
 • Review the Case of Alex, the Client, and Doug, the Helper
 • Explore the Shadow Side of Responding
 • Some Final Words
 • Chapter 6: Master the Art of Probing and Summarizing
 • Develop an Appreciation of the Power of Nudging
 • Become Competent in Various Types of Effective Probing
 • Provide Focus and Direction by Using Summaries
 • Come to Grips with the Shadow Side of Communication Skills
 • Chapter 7: Help Clients Challenge Themselves: From New Perspectives to New Behavior
 • Understand the Basic Concept of Self-Challenge
 • Invite Clients to Challenge Their Blind Spots
 • Develop Specific Skills for Helping Clients Challenge Their Blind Spots
 • Follow Guidelines for Effective Invitations to Self-Challenge
 • Avoid Shadow-Side Blocks to Challenge
 • Part III: The Stages and Tasks of the Problem-Management and Opportunity-Development Model
 • Chapter 8: The Action Arrow: Right from the Beginning Help Clients Turn Talk into Life-Enhancing Act
 • Understand the Importance of the Action Arrow
 • Find Ways of Helping Clients Move to Life-Enhancing Action
 • Understand How Reluctance and Resistance Are Obstacles to Action
 • Use Guidelines for Helping Clients Deal with Reluctance and Resistance
 • Help Clients Tap into Their Resilience, the Ability to Bounce Back and Grow
 • Help Clients Get along without a Helper
 • Remember That Some Clients Choose Not to Change
 • Chapter 9: The Three Tasks of Stage I: Help Clients Tell the Story, the Real Story, and the Right St
 • Prepare Yourself for Doing the Work of Stages I, II, and III
 • Task A: Learn Ways of Helping Clients Tell Their Stories
 • I-B: Use Self-Challenge to Help Clients Tell the Real Story
 • I-C: Help Clients Focus on the Right Story
 • Start Early with Links to Action
 • Chapter 10: Stage II: Help Clients Design and Set Problem-Managing Goals
 • Help Clients Determine What Kind of Change They Need or Want
 • Master the Art of Setting and Accomplishing Goals
 • II-A: Help Clients Discover Possibilities for a Better Future
 • II-B: Use Flexible Guidelines to Help Clients Set Goals
 • II-C: Help Clients Commit Themselves to Their Goals
 • See the Three Tasks of Stage II as Triggers for Action
 • Explore the Shadow Side of Goal Setting
 • Chapter 11: Stage III: Planning-Help Clients Design the Way Forward
 • Review the Three Tasks of Stage III
 • Review a Hospital Case That Highlights the Need for Stage-III Skills
 • III-A: Help Clients Develop Strategies for Accomplishing Their Goals
 • III-B: Help Clients Choose Best-Fit Problem-Managing Strategies
 • III-C: Help Clients Turn Strategies into Viable Plans
 • Humanize the Mechanics of Problem Management and Opportunity Development
 • Come to Terms with the Explosion of Evidence-Based Treatments
 • One Final Reminder
 • References
 • Name Index
 • Subject Index

تگ(برچسب): ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: