دانلود گزارش آزمایشگاه خواص سنگ

دانلود گزارش آزمایشگاه خواص سنگ

دانلود گزارش آزمایشگاه خواص سنگ

یک مخزن هیدروکربنی سنگی است که هم دارای ظرفیت ذخیره سازی بوده (متخلخل باشد) و هم توانایی عبور سیال از میان خود را داشته باشد (تراوا) نحوه  رفتار هیدروکربن در داخل مخزن عمدتا بوسیله بعضی خواص ذاتی سیالات درون مخزن و محیط متخلخل کنترل می شود. تحلیل خصوصیات زمین شناسی مخزن که جریان سیال و مکانیسم های بازیافت را کنترل می کند و باعث ایجاد مدل های کاربردی برای شبیه سازی مخزن (reservoir simulation) وتوسعه میدان می شود.

عمده ترین سنگهای مخزن سنگهای رسوبی هستند ، که به سه قسمت تقسیم می شوند :
    ۱- مخازن ماسه سنگی 
    ۲- مخازن کربناته
    ۳- مخازن شیلی

در ارزیابی یک مخزن از کلیه تکنیک ها روش استفاده می شود تا پارامترهای زمین شناسی و پتروفیزیکی کنترل کننده حرکت سیال را در آن مشخص نمود. درک متغیر پیچیده در خواص هیدرولیکی سنگ مخزن نظیر تخلخل (porosity) ، تراوایی (permeability) ، فشار مویینه (capillary pressure) ، ناهمگنی مخزن (reservoir heterogeity) ، شکل هندسی (geometry) و محتوای سیال آن نیازمند یک کوشش همه جانبه است.

معمولا نوشتن و به نگارش درآوردن چیزهایی که مشاهده میکنیم کمی مشکل است.
در آزمایشگاه باید تمام حواس به نحوه و روش آزمایش باشد و وقت کمی برای یادداشت برداری وجود دارد.
گزارش آزمایشگاه خواص سنگ شامل تئوری آزمایش،شرح آزمایش،محاسبات،جداول و  … از آزمایشات است.

 

» این گزارش آزمایشگاه شامل تئوری،شرح،آنالیز داده ها،عکس و …  شش آزمایش میباشد که عبارتند از:
 Core Washing
 اشباع سنگ مخزن (ReSacuration)
 مقدار اشباع آب بطور مستقیم (Sw)
 پیدا کردن حجم کل سنگ (V Bulk)
 پیدا کردن مستقیم درجه اشباع نفت و آب (Retort)
 اندازه گیری تخلخل (Porosity)

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: