ابتدایی-متوسطه

دانلود درسنامه فارسی مقطع ششم – فصل اول

دانلود درسنامه فارسی مقطع ششم – فصل اول دانش‌آموز در کتاب فارسی پایۀ اول و دوم به صورت مقدماتی با این مهارت‌ها آشنا می‌شود. در کتاب فارسی سوم و چهارم نیز آموزش سطوح پیشرفتهٔ مهارت‌های زبانی مدنظر قرار داده شده است. در فارسی پنجم نیز علاوه بر سطوح پیشرفتۀ مهارت‌های زبانی، به تقویت مهارت درک […]

دانلود درسنامه علوم مقطع ششم – فصل اول

دانلود درسنامه علوم مقطع ششم – فصل اول تدریس علوم در هر پایه نکات خاص خود را دارد و نمی‌توان تنها به نکات کلی در این زمینه بسنده کرد. بنابراین لازم است که روش آموزش علوم در هر پایه، از جمله روش تدریس علوم ششم ابتدایی، به صورت فصل به فصل و صفحه به صفحه […]

دانلود طرح درس رسانه‌ها و تأثیرات آنها بر زندگی ما | تفکر و سبک زندگی هشتم

دانلود طرح درس رسانه‌ها و تأثیرات آنها بر زندگی ما | تفکر و سبک زندگی هشتم طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز […]

دانلود طرح درس خودآگاهی چیست؟ | تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

دانلود طرح درس خودآگاهی چیست؟ | تفکر و سبک زندگی پایه هفتم طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و […]

دانلود طرح درس معیار من در انتخاب دوست چیست؟ | تفکر و سبک زندگی هفتم

دانلود طرح درس معیار من در انتخاب دوست چیست؟ | تفکر و سبک زندگی هفتم طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز […]

دانلود طرح درس منابع انرژی | علوم تجربی هفتم

دانلود طرح درس منابع انرژی | علوم تجربی هفتم طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و […]

دانلود طرح درس ارائه گزارش پژوهش | تفکر و سبک زندگی هفتم

دانلود طرح درس ارائه گزارش پژوهش | تفکر و سبک زندگی هفتم طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و […]

دانلود طرح درس رفتار پر خطر چیست؟ | تفکر و سبک زندگی هشتم

دانلود طرح درس رفتار پر خطر چیست؟ | تفکر و سبک زندگی هشتم طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان […]

دانلود طرح درس مهارت بهبود خودپنداره و افزایش اعتماد به نفس | تفکر و سبک زندگی هشتم

دانلود طرح درس مهارت بهبود خودپنداره و افزایش اعتماد به نفس | تفکر و سبک زندگی هشتم طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به […]

دانلود طرح درس مطالعه و یادگیری | تفکر و سبک زندگی هفتم

دانلود طرح درس مطالعه و یادگیری | تفکر و سبک زندگی هفتم طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و […]