اعتبار شرکت

دانلود بررسی رابطه افشای آینده نگرانه و اعتبار شرکت ها بر کاهش نوسانات بازده سهام

دانلود بررسی رابطه افشای آینده نگرانه و اعتبار شرکت ها بر کاهش نوسانات بازده سهام بازده و نوسانات بازده سهام در بورس های اوراق بهادار، همواره یکی از موضوعات مهم چه در محافل آکادمیک و چه در محافل مالی و بورسی است. متغیرهای زیادی بر بازده سهام و نوسانات آن وجود دارد و پژوهش های […]