اندیشه های شهرسازی

دانلود شیوه های مداخله در بافت های حاشیه ای شهری

دانلود شیوه های مداخله در بافت های حاشیه ای شهری حاشیه نشینی یکی از معضلات عمده کشورهای در حال توسعه می باشد که با روند شهری شدن این کشورها این نوع از سکونت نیز در حال افزایش است . بدلیل مزایای عمده زندگی شهری مهاجرین روستایی به شهر هجوم می برند ولی بخاطر نداشتن تخصص […]