بتن حجیم

دانلود مقاله بررسی اثر افزایش دما در بتن حجیم

دانلود مقاله بررسی اثر افزایش دما در بتن حجیم در تحقیق حاضر شرایط واقعی هیدراسیون سیمان در لایه های سطحی بتن حجیم مدل سازی آزمایشگاهی شده است. سه رژیم حرارتی با دمای پیک ۴۹، 61 و ۷۳ درجه سلسیوس در طول مدت ۲۴ ساعت بر روی نمونه های بتن با نسبت آب به سیمان ۰/۳۶ اعمال گردیده […]