برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه بررسی وضع موجود کاربری اراضی یور محله بابلسر-ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه بررسی وضع موجود کاربری اراضی یور محله بابلسر-ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری محدوده مورد مطالعه در این گزارش بخشی از یورمحله ی بابلسر می باشد.هرچند جمعیت وشعاع دسترسی آن کم و درحد کوی یا واحدهمسایگی است. اما در تحقیق از استانداردهای محله بعلت تمرینی بودن کار بهره گرفته شد. بنابراین در ادامه […]

دانلود تحقیق درباره روش WASPAS

دانلود تحقیق درباره روش WASPAS روش WASPAS یکی از روش های تصمیم گیری چند متغیره می باشد که در رشته های GIS، برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مهندسی صنایع قابل استفاده است و داری فرمول و روابط ریاضی می باشد. روش WASPAS (Weighted aggregates sum product assessment) که مخفف ارزیابی مجموع مقادیر وزنی […]