تست رورشاخ

دانلود نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ – نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (دو نمونه گزارش کار)

دانلود نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ – نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (دو نمونه گزارش کار) تعداد بالای پاسخ های W منعکس کننده توانایی خوب در ترکیب کردن، انتزاع، بررسی عمیق و تمامیت بخشیدن می باشد. از آن جا که او قادر است با شیوه ای منطقی جزئیات لکه ها را برای تشکیل کلیتی بامعنی مرتبط سازد احتمالا […]

دانلود نمونه تست رورشاخ – نمونه تفسیر رورشاخ – دانلود نمونه اجرا شده تست رورشاخ (نمونه دوم)

دانلود نمونه تست رورشاخ – نمونه تفسیر رورشاخ – دانلود نمونه اجرا شده تست رورشاخ (نمونه دوم) تعداد بالای پاسخ های W منعکس کننده توانایی خوب در ترکیب کردن، انتزاع، بررسی عمیق و تمامیت بخشیدن می باشد. از آن جا که او قادر است با شیوه ای منطقی جزئیات لکه ها را برای تشکیل کلیتی بامعنی مرتبط […]

دانلود نمونه آزمون رورشاخ – نمونه انجام شده آزمون رورشاخ (نمونه اول)

دانلود نمونه آزمون رورشاخ – نمونه انجام شده آزمون رورشاخ (نمونه اول) تعداد کم پاسخ های کل (W=4) ممکن است انعکاسی از افسردگی یا اضطراب باشد. پاسخ های (D=13) بیشترین درصد پاسخگویی آزمونی را تشکیل می دهد،که می توان نشانه این این باشد که آزمونی به جنبه های عینی و آشکار موقعیت ها بیشتر تاکید می کند و توانایی […]