تفسیر آزمون scl90

دانلود نمونه آزمون scl90 – نمونه تفسیر آزمون scl90

دانلود نمونه آزمون scl90 – نمونه تفسیر آزمون scl90 افسردگی (DEP): بالاترین نمره فرد در این آزمون مربوط به این بعد است. نمره T آزمودنی در این بعد برابر با ۶۷ است. وضعیت فرد در این بعد از ۹۶ افراد عادی وخیم تر است. نمره بالا بیانگر این است که شخص درحال تجربه نشانه های […]