درسنامه فارسی هشتم درس 16

دانلود درسنامه فارسی هشتم (درس ۱۶ – پرنده آزادی – کودکان سنگ)

دانلود درسنامه فارسی هشتم (درس ۱۶ – پرنده آزادی – کودکان سنگ) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هشتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، […]