درسنامه فارسی هشتم درس 7

دانلود درسنامه فارسی هشتم (درس ۷ – آداب نیکان)

دانلود درسنامه فارسی هشتم (درس ۷ – آداب نیکان) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هشتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری رساند و […]