درسنامه فارسی هفتم درس 17

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۱۷ – ما می توانیم)

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۱۷ – ما می توانیم) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری رساند […]