درسنامه فارسی هفتم درس 7

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۷ – علم زندگانی)

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۷ – علم زندگانی) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری رساند و […]