درسنامه فارسی هفتم درس 8

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۸ – زندگی همین لحظه هاست)

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۸ – زندگی همین لحظه هاست) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری […]