درسنامه فارسی هفتم

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۴ – با بهاری که می رسد از راه – زیبایی شکفتن)

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۴ – با بهاری که می رسد از راه – زیبایی شکفتن) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب […]

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۱۷ – ما می توانیم)

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۱۷ – ما می توانیم) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری رساند […]

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۲ – چشمه معرفت)

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۲ – چشمه معرفت) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری رساند و […]

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۱۶ – آدم آهنی و شاپرک)

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۱۶ – آدم آهنی و شاپرک) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری […]

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۳ – نسل آینده ساز)

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۳ – نسل آینده ساز) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری رساند […]

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۸ – زندگی همین لحظه هاست)

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۸ – زندگی همین لحظه هاست) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری […]

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۷ – علم زندگانی)

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۷ – علم زندگانی) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری رساند و […]

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۶ – قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟)

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۶ – قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت […]

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۱ – زنگ آفرینش)

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۱ – زنگ آفرینش) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری رساند و […]

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۱۱)

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۱۱) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری رساند و به گشایش کرانه […]