دوره ایلخانی

دانلود مقاله بررسی الگوهای طراحی، اصول زیبایی شناسی و مفاهیم نهفته در تزیینات بناهای آرامگاهی ایران

دانلود مقاله بررسی الگوهای طراحی، اصول زیبایی شناسی و مفاهیم نهفته در تزیینات بناهای آرامگاهی ایران هدف اصلی از این پژوهش تحلیل ساختار فضایی- کالبدی، و بررسی الگوهای طراحی و شاخصه های بارز مشترک، اصول زیبایی شناسی و مفاهیم نهفته در تزیینات بناهای آرامگاهی ایران از صدر اسلام تا پایان دوره ایلخانی بوده است. روش […]