دکتر خراط

دانلود جزوه موازنه مواد و انرژی دکتر خراط

دانلود جزوه موازنه مواد و انرژی دکتر خراط پایه و اساس موازنه بر مبنای قانون اصل بقای می‌باشد. چنانچه این اصل برای ماده استفاده شود موازنه ماده به دست می‌آید و در صورتی که برای انرژی اعمال شود موازنه انرژی به دست می‌آید که همان قانون اول ترمودینامیک می‌باشد. وازنه مواد مقدم بر موازنه انرژی […]