دکتر رضا مکنون

دانلود جزوه محیط زیست دانشگاه امیرکبیر – دکتر رضا مکنون

دانلود جزوه محیط زیست دانشگاه امیرکبیر – دکتر رضا مکنون جلوگیری از آلودگی محیط زیست از روش ها و تکنیک هائی که برای حفاظت محیط زیست و تصفیه آلودگی های مختلف نظیر آلودگی آب ها، آلودگی هوا و آلودگی توسط زباله و مواد جامد بکار میرود بحث مینماید. با توجه به گسترده بودن آلودگی ها […]