شاخص طراحی

دانلود مقاله شاخص های طراحی بافت روستایی

دانلود مقاله شاخص های طراحی بافت روستایی بافت کالبدی روستاهای ایران ضمن برخورداری از ارزش های معماری همانند سادگی و بی پیرایگی؛ دارای الگوهای بصری و زیبایی شناختی, انطباق با محیط طبیعی, هماهنگی با عملکرد زیستی و معیشتی, استفاده از مصالح بوم آورد و دانش بومی است. در این میان بافت کالبدی برخی از روستاهای […]