فهرست بها

دانلود برنامه زمانبندی پروژه احداث سوله بازیافت منطقه ۱۳

دانلود برنامه زمانبندی پروژه احداث سوله بازیافت منطقه ۱۳ مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند […]

دانلود فهرست بها ابنیه بصورت شرح و تفسیر کاربردی

دانلود فهرست بها ابنیه بصورت شرح و تفسیر کاربردی فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه از قدیمی ترین و پر کاربردترین مراجع برآورد پروژه های عمرانی در مقیاس ملی می باشد که به عنوان مبنایی برای تدوین فهرست بهای واحد پایه دیگر رشته ها نیز مورد استفاده قرار می گرفته است. تعیین هزینه های اجرای […]

دانلود فهرست بها ابنیه بصورت شرح و تفسیر کاربردی و مصور

دانلود فهرست بها ابنیه بصورت شرح و تفسیر کاربردی و مصور فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه از قدیمی ترین و پر کاربردترین مراجع برآورد پروژه های عمرانی در مقیاس ملی می باشد که به عنوان مبنایی برای تدوین فهرست بهای واحد پایه دیگر رشته ها نیز مورد استفاده قرار می گرفته است. تعیین هزینه […]

دانلود فهرست بها راه و باند و راه آهن بصورت شرح و تفسیر کاربردی

دانلود فهرست بها راه و باند و راه آهن بصورت شرح و تفسیر کاربردی طرح های عمرانی، طرح هایی هستند که جزئی از بودجه سالانه کشور است و به منظور عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین […]