نمونه انجام شده رورشاخ

دانلود نمونه آزمون رورشاخ – نمونه انجام شده آزمون رورشاخ (نمونه اول)

دانلود نمونه آزمون رورشاخ – نمونه انجام شده آزمون رورشاخ (نمونه اول) تعداد کم پاسخ های کل (W=4) ممکن است انعکاسی از افسردگی یا اضطراب باشد. پاسخ های (D=13) بیشترین درصد پاسخگویی آزمونی را تشکیل می دهد،که می توان نشانه این این باشد که آزمونی به جنبه های عینی و آشکار موقعیت ها بیشتر تاکید می کند و توانایی […]