نمونه تفسیر آزمون mmpi

دانلود نمونه تفسیر mmpi – نمونه تست mmpi – نمونه تفسیر آزمون mmpi (نمونه اول)

دانلود نمونه تفسیر mmpi – نمونه تست mmpi – نمونه تفسیر آزمون mmpi (نمونه اول) مقیاس های بالینی : مقیاس۱(Hs) : نمره  35=T نشان دهنده فقدان شکوه های بدنی و نبود نگرانی های وابسته به سلامت است. مقیاس۲ (D): نمره  81=T با در نظر گرفتن شرح حال آزمودنی حاکی از علایم ذیل است: آزمودنی احساس […]